Vict Informatici Vestiging

Over Voffice

Voffice is een webbased software product van Vict Informatici, een multifunctioneel, all-in-one softwarepakket, geschikt voor elk type organisatie. De opzet is modulair van aard. Dat betekent dat u vanuit diverse standaard functionaliteiten specifieke pakketten kunt samenstellen. U kiest dus alleen voor díe modules die uw bedrijfsvoering ook daadwerkelijk ondersteunen. Dat biedt ons de mogelijkheid om maatwerk te leveren tegen een standaard prijs. Het uitgebreide aanbod biedt u ondersteuning op het gebied van relatiebeheer, logistiek, projectplanning, personeel & organisatie, websitebeheer en winkelautomatisering. Vict Informatici heeft met Voffice ook een product opgezet voor het regelen van de toegangscontrole en ticket personalisatie voor bij evenementen. Meer weten over de mogelijkheden? Neem dan een kijkje op www.vticket.eu.

Tussentijdse aanpassing mogelijk
Bovendien kan uw pakket aangepast worden wanneer uw behoefte verandert. Uitermate flexibel dus. De modules worden onderling gekoppeld en werken volledig geïntegreerd. Dit voorkomt versnippering en leidt tot een ultieme stroomlijning van uw bedrijfsinformatie.

Gebruiksvriendelijk
U kunt uw pakket vervolmaken door uw eigen huisstijl te integreren. Denk hierbij aan aspecten als logo, kleur en lettertype. Benamingen kunt u aanpassen aan de bedrijfstaal in uw organisatie. Hierdoor zullen medewerkers die het pakket gebruiken zich sneller in het systeem herkennen. In combinatie met uw eigen internet- en/of intranetsite draagt u bij aan een unieke, bedrijfseigen stijl, wat zowel voor uw interne als externe relaties van groot belang is. Bovendien is er sprake van een volledige integratie van Microsoft Office, wat de benodigde rapportage vereenvoudigt.

Op maat
Voor sommige organisaties en branches bieden alleen de functionaliteiten e-mail en agenda van Voffice al een uitkomst, andere nodigen voor hun bedrijfsvoering een uitgebreider pakket. Voffice biedt voor iedere organisatie met elk budget een passende oplossing.

Overal bereikbaar - aanschaffen overbodig
Altijd en overal ter wereld toegang tot uw actuele bedrijfsgegevens door middel van het internet. Voffice is onze eigen automatiserings software die als een online dienst wordt aangeboden. U hoeft als gebruiker de software niet aan te schaffen, maar sluit een contract af voor een vast bedrag per maand voor het gebruik. Een meer gespecialiseerde vorm van cloud computing. Vict Informatici bv zorgt voor installatie, onderhoud en beheer, u als gebruiker benadert de software over het internet.

Voffice is veilig - ingebouwd gebruikersbeheer
Voffice is veilig, alle gegevens staan centraal op streng beveiligde servers van Vict Informatici en er worden 5-backups per dag gemaakt. Ook heeft Voffice een ingebouwd gebruikersbeheer. Zo kan er eenvoudig worden bepaald wie welke functionaliteiten krijgt en welke toegang tot informatie er mag worden verschaft. Dit zorgt ervoor dat onnodige functies de gebruiker niet kunnen afleiden en de kans op fouten minimaal blijft.


Facilitaire Diensten

Voffice is een complete applicatie, die voorziet in de automatisering van alle binnen de facilitaire dienstverlening voorkomende werkzaamheden. De branchespecifieke functionaliteiten zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met deskundigen uit de markt en zijn gebaseerd op jarenlange ervaring van Voffice in de facilitaire dienstverlening. Als producttechnisch marktleider biedt Voffice echter méér dan de doorsnee softwarepakketten.

Branchevoordelen

 • Voffice sluit goed aan op de dagelijkse praktijk, maakt het werk efficiënter en klantvriendelijker doordat de kans op fouten kleiner wordt en de doorloopsnelheid van mutaties en aanvragen wordt vergroot;
 • Gebruikers kunnen meer inzicht krijgen in de processen en de status van aanvragen;
 • Voffice integreert de ondersteuning van meerdere facilitaire processen in éen systeem;
 • Er bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van éen centrale database, waardoor u gegevens maar eenmalig hoeft in te voegen;
 • Managementrapportages maken het bewaken, analyseren en bijsturen van processen eenvoudiger.

Financiële Diestverlening

Banken en verzekeringsmaatschappijen voeren een voortdurende strijd om de gunst van de cliënt. Bijna dagelijks worden nieuwe producten of diensten gelanceerd. Daarnaast leiden de marktontwikkelingen als globalisatie, kostenreductie, afnemende ICT-budgetten en nieuwe wetgeving tot herstructureringen bij uw eigen organisatie. Veel software mist de flexibiliteit om met deze veranderingen om te gaan. De financiële sector heeft software nodig die deze continue veranderingen en aanpassingen ondersteunt en stuurt. Voffice levert die software.

Rekenwerk
Ook in de verzekeringsbranche is automatisering een onmisbaar hulpmiddel om te komen tot een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Om uw klanten en relaties goed van dienst te zijn, moeten opgeslagen gegevens gemakkelijk te raadplegen zijn. U wilt immers altijd en overal alle gewenste overzichten kunnen produceren. Daarnaast is ook de snelheid van zakendoen enorm toegenomen. Niet alleen als gevolg van automatisering, maar ook door het toenemende gebruik van Internet. Als u uw klanten goed wilt adviseren over hun financiële toekomst, dan vereist dat het nodige rekenwerk. Is een kapitaalverzekering wel een goed idee? Zijn de risico's voldoende afgedekt? Als verzekeringsmaatschappij verlangt u naar een informatiesysteem dat uw business processen optimaal ondersteunt. Een uitgebreide klant-, verzekerings-, schade-, polis- en financiële administratie zijn de belangrijkste hoofdgroepen. Voffice voorziet hierin en is bestemd voor de gehele range van schade-, levens-, zorg- en pensioenverzekeringen.


Industrie

De industrie als bedrijfstak kenmerkt zich door hevige concurrentie. Globalisering van de keten en kortere levenscycli van producten vormen een extra hoog risico voor industriële ondernemingen. De industrie staat voor veranderingen. Bedrijven richten zich op de klant met nieuwe diensten en besteden steeds meer secundaire processen uit. De grootste groei in uitbesteding is te verwachten bij ICT-processen. De industriële onderneming van de toekomst is een informatie-intensieve organisatie die producten ontwerpt, goederenstromen foutloos regisseert, activiteiten uitbesteedt en bovenal een dienstverlenende organisatie is voor haar klanten. Veruit de belangrijkste factor voor de industrie anno 2004 is de continue efficiencyverbetering die bedrijven moeten realiseren. Verhevigde concurrentie maakt efficiencyverbetering een randvoorwaarde om te overleven. Binnen dit geweld is het van groot belang dat industriële bedrijven zich richten op hun kerncompetenties. Voffice kan u daar bij helpen.

Onderscheidend vermogen met Voffice
Onderscheidend vermogen puur op producttechnisch gebied lijkt in de industrie niet meer haalbaar. Wat dat betreft heeft de technologie een dusdanige ontwikkeling doorgemaakt dat de kwaliteit van het product zich nauwelijks meer kan onderscheiden van de concurrentie. Kostenleiderschap is geen uitweg meer in de huidige strijd om de consument. Bedrijven kunnen zich echter ook onderscheiden door extra service te bieden aan klanten. Industriële bedrijven zijn nog voornamelijk gericht op vrij traditionele diensten zoals garantie en onderhoud. Maar ook vergaande vormen van dienstverlening waarbij fabrikanten de verantwoordelijkheid over bepaalde processen overnemen en waarbij de fabrikant de voorraad van klanten beheert, worden actueel. Voffice kan een belangrijke bijdrage leveren aan de ondersteuning van dergelijke processen.


Persoonlijke Dienstverlening

Doorzichtigheid, afstemming en focus zijn essentieel bij het procesgericht besturen van de zorg. Deze branche heeft te maken met een zorgbehoefte die groeit naar 7 dagen x 24 uur. Overheidsbudgetten worden gekort en de overheid stelt hoge eisen. Er is dan ook een sterke tendens zichtbaar richting efficiencyverbetering. En dus staat de zorgsector aan de vooravond van een uitbestedingshausse. Ook wat betreft ICT. Voor de bedrijfsvoering van zorginstellingen is het belangrijk ICT zó te organiseren dat deze de primaire processen effectief ondersteunt.

Centralisatie
Zorginstellingen kennen vaak meer dan éen werkproces. Ze bieden meerdere werksoorten als product aan. Vaak wordt de registratie van deze werkprocessen apart vastgelegd. Dit leidt tot eilandvorming. De informatie over een cliënt die van meerdere producten gebruik maakt raakt verspreid. Hierdoor is het moeilijk snel een overzicht te krijgen van de geleverde zorg per cliënt. Zeker wanneer men bij verschillende organisaties diensten en producten afneemt. De ideale situatie zou ontstaan wanneer deze organisaties vanuit hun disciplines gebruik maken van een centraal softwareprogramma. Hierin zijn alle cliëntgegevens vastgelegd inclusief de registratie van de hulpverlening zoals de instelling die voor ogen heeft. Zo kunnen meerdere werkprocessen (voor meerdere organisaties tegelijkertijd) centraal ondersteund. Voffice voorziet hierin. Door als zorgaanbieder voor samenhang te zorgen in een keten met andere aanbieders kan een "zorgcontinuüm" worden gerealiseerd. En dat is waar uw cliënten om vragen.


Zakelijke Dienstverlening

Ook in de zakelijke dienstverlening is automatisering een onmisbaar hulpmiddel om te komen tot een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Deze branche is onder te verdelen in een aantal subsectoren, waaronder uitzendbureaus, accountants- en administratiekantoren en onderzoeks- en adviesbureaus op gebieden als reclame, rechtskunde, planologie en elektrotechniek. Dienstverlenende organisaties handelen vanuit een klantgedachte. Alles rondom de klant en het project dient nauwkeurig geregistreerd te worden. Opgeslagen gegevens dienen altijd en overal gemakkelijk te raadplegen zijn. Omdat zakelijke dienstverlening in hoge mate mensenwerk is, speelt het persoonlijke contact een grote rol. Uw werkzaamheden vereisen daarom een adequaat softwaresysteem dat ondersteuning biedt aan alle voorkomende nevenactiviteiten. Dat geeft u de mogelijkheid om zich te richten op uw kerncompetenties. Binnen de zakelijke dienstverlening levert Voffice geïntegreerde totaaloplossingen waarbij alle relevante elementen worden afgedekt.

Branchevoordelen

 • Vermindering van operationele kosten door afslanking van het proces;
 • Transparantie door consequente en up-to-date informatie over project- en orderstatus;
 • Overzicht door uniforme werkwijze;
 • Duidelijke managementoverzichten maken het bewaken, analyseren en bijsturen van processen eenvoudiger;
 • Veel mogelijkheden om koppelingen te leggen met andere software;
 • Voffice sluit goed aan op de dagelijkse praktijk, maakt het werk efficiënter en klantvriendelijker doordat de kans op fouten kleiner wordt;
 • Er bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van éen centrale database, waardoor u gegevens maar eenmalig hoeft in te voegen.


Groothandel

Efficiënt en rationeel aankopen en verkopen, bestellen, leveren, verzenden en factureren; dergelijke processen vormen de spil in uw groothandelzaak. Alles draait om snelheid en informatie. Om concurrerend te blijven dient u uw klanten flexibiliteit te bieden. Hoe speelt u in op ontwikkelingen in uw branche zoals voorraadoptimalisatie, verhoging van de servicegraad, artikelclassificatie en schaalvergroting?

Voorraadoptimalisatie
Wanneer uw bedrijf producten uit voorraad levert, is het van belang een optimale verhouding tussen service en gemiddelde voorraad te bewerkstelligen. Om dit te realiseren is een goede systeemondersteuning een vereiste. Voffice houdt rekening met gereserveerde en bestelde goederen, op basis waarvan het pakket u automatisch waarschuwt wanneer een bepaald artikel niet meer voorradig is. U weet voortdurend wat in voorraad is, in éen of meerdere magazijnen van uw onderneming. Dit voorziet in een optimaal voorraadbeheer.


Detailhandel

Om tegemoet te kunnen komen aan de wensen van de veeleisende consument is het gebruik van ICT tegenwoordig noodzakelijk voor elke detaillist. Goed gebruik van ICT kan 10-20% verbetering van uw marges betekenen. Maar in de detailhandel blijft de automatisering van de primaire processen nog achter. Zo heeft slechts 22% van de detaillisten een goede verkoopautomatisering, waardoor zij precies weten wat, aan wie tegen welke prijs is verkocht. Dit type informatie is van groot belang voor een goede inkoop en logistiek, de kernfuncties van de detailhandel.

Voorraadoptimalisatie
Als detaillist is het van belang een optimale verhouding tussen service en gemiddelde voorraad te bewerkstelligen. Om dit te realiseren is een goede systeemondersteuning een vereiste. Voffice houdt rekening met gereserveerde en bestelde goederen, op basis waarvan het pakket u automatisch waarschuwt wanneer een bepaald artikel niet meer voorradig is. U weet voortdurend wat in voorraad is in het magazijn van uw winkel. Dit voorziet in een optimaal voorraadbeheer. Voffice integreert en stroomlijnt alle gegevens voor u. Tevens voorziet Voffice is een uitstekend prijsbeheer. Het pakket berekent automatisch de verkoopprijzen van uw producten. Door de snelle manier van werken en het grote bedieningsgemak, bespaart u veel tijd en kosten op routinematige werkzaamheden.


Uitgeverij

De rol van de uitgever in de kenniseconomie is bijzonder belangrijk. De behoefte van "kenniswerkers" is om op het juiste moment de juiste informatie te hebben. Hoewel veel uitgevers de mond vol hebben van het gebruik van Internetsoftware, houden zij nog altijd vast aan de traditionele manier van uitgeven. Dat geldt trouwens voor de gehele grafische industrie. Zij kent een enorme achterstand wat betreft de ontwikkelingen op ICT-gebied. Dit is úw kans om de trend te zetten in de uitgeversbranche!

ICT-last uit handen
In het verleden hadden veel uitgeverijen hun eigen drukkerijen. Die drukkerijen hebben ze losgelaten. Echter, hun internetinitiatieven willen ze maar al te graag zelf blijven ontwikkelen en uitvoeren. Dat is vreemd, want er zijn goede initiatieven in de markt die de "last" van de techniek van de uitgever kunnen overnemen. Er liggen kansen genoeg als het gaat om een dergelijke samenwerking met leveranciers van ICT-voorzieningen en hoogwaardige business software. Zij weten immers wat er kosteneffectief mogelijk is. Bijvoorbeeld Voffice van Vict Informatici. Voffice levert u een optimale ICT-ondersteuning zodat u zich voor 100% kunt bezig houden met de kernactiviteiten van uw uitgeverij.


Interieurbouw

U bent aannemer en leidt een bouwbedrijf. U stuurt uw medewerkers aan binnen diverse projecten, onderhandelt met klanten, vraagt prijzen aan, maakt offertes en ramingen. U calculeert en plant uw projecten, registreert de uren en materialen. U maakt facturen en controleert betalingen. Kortom, u hebt het druk. Vooral met administratieve zaken die niet tot uw kernactiviteiten behoren. En dus kunt u wel wat ondersteuning gebruiken.

Compleet bouwpakket
Om in de huidige markt bij te blijven, wordt het steeds belangrijker goed op de hoogte te zijn van alle relevante ontwikkelingen. Zowel binnen als buiten uw onderneming. ICT in de bouw is volop in beweging. Ontwikkelingen leiden tot integratie van het bouwproces, consumentgericht bouwen en versnelling van proces- en systeeminnovaties. Belangrijke gegevens moeten worden gesignaleerd, opgeslagen en steeds weer direct beschikbaar zijn. Altijd en overal. Dit geldt voor prijsinformatie, offertes, financiële gegevens, voorraadgegevens, vorderingsstaten, dossiers etc.

De meest ideale oplossing is een systeem, waarin alle gegevens geïntegreerd en gekoppeld aanwezig zijn. En waarbij u deze gegevens altijd en overal direct kunt oproepen. Dat vergroot de flexibiliteit en effectiviteit van uw onderneming. Voffice omvat een dergelijk systeem. Voor de ontwikkeling van Voffice is het traditionele bouwproces als basis gekozen. Uit decompositie is vastgesteld waar welke informatie op welk tijdstip voorhanden moet zijn, op welke wijze de werkzaamheden moeten worden verdeeld, wat de daarbij behorende ploegtaken zijn, hoe materiaalstromen lopen en hoe dit alles kan worden aangestuurd. Met gebruik van deze gegevens is het uitvoeringsproces vakkundig en integraal te bewaken op tijd, geld, informatie, kwaliteit en organisatie.


Makelaardij/onroerend goed

Ook in de Onroerend goed branche is automatisering een onmisbaar hulpmiddel om te komen tot een effectieve en efficiënte bedrijfsvoering. Om uw klanten en relaties goed van dienst te zijn, moeten opgeslagen gegevens gemakkelijk te raadplegen zijn. U wilt immers als professioneel makelaar snel alle gewenste overzichten kunnen produceren. Daarnaast is ook de snelheid van zakendoen enorm toegenomen. Niet alleen als gevolg van automatisering, maar ook door het toenemende gebruik van Internet, door uw (potentiële) cliënten. Uw werkzaamheden vereisen daarom een adequate ondersteuning, met software die is ontwikkeld door mensen die uw branche door en door kennen. Dat geeft u de mogelijkheid zich te richten op de kernactiviteiten van uw onderneming.

Matching
De kernactiviteiten van de makelaar bestaan voor een belangrijk gedeelte uit het bij elkaar brengen van partijen. Aan de ene kant de verkoper/verhuurder, aan de andere kant de potentiële koper/huurder. Administratief gezien loopt alles via een opdracht.

De drie belangrijkste componenten binnen Voffice omvatten dan ook de onderdelen relaties, objecten en dossiers. Zij vormen de basis van elke makelaarsadministratie. De specifieke eisen en wensen van uw klanten kunt u invoeren en vergelijken met/ koppelen aan de ingevoerde pandgegevens van uw totale aanbod. En visa versa. Dit leidt tot een perfecte matching van beide partijen.


Overheid/Gemeente

De publieke sector is continu in beweging. De vraag naar nieuwe en complexe kwalitatieve diensten neemt toe. Burgers verwachten steeds meer van u, voor een groot deel gedreven door hun ervaringen in de commerciële sector. Tegelijkertijd wordt de sector steeds meer geconfronteerd met de eis om kosten te verantwoorden en dienstverlening te verhogen. De budgetten van de overheid, zowel op lokaal, provinciaal als nationaal niveau, hebben nog nooit onder zulke grote druk gestaan. Prioriteiten veranderen. Onder dergelijke omstandigheden is automatisering geen luxe meer, maar noodzaak. Voffice helpt u te voldoen aan deze steeds zwaardere eisen en tegelijkertijd de diverse organisatieprocessen in de hand te houden.

De overheid moet presteren
De taken van organisaties binnen de publieke sector zijn zeer divers. De bijbehorende informatiestromen zijn vaak complex en tot op detailniveau geregeld. Ook in de publieke sector wordt steeds meer gehandeld vanuit een ondernemingsperspectief. De noodzaak tot een systeem dat deze diversiteit aan informatie beheert, dat binnen uw budget past en voldoet aan de verwachtingen van de afnemers van de informatie is groot. Met Voffice bereikt u precies datgene wat u nastreeft; een effectieve bedrijfsvoering en kostenreductie. U creëert, beheert en publiceert op gecontroleerde en overzichtelijke wijze alle relevante informatiestromen naar medewerkers, klanten, partners en het publiek. Met Voffice kunt u cruciale gegevens snel herleiden tot praktische en zinvolle informatie, die noodzakelijk is om te controleren, te coördineren, bij te sturen en te rapporteren. Zo kunt u zich richten op verdere optimalisatie en innovatie van de organisatie.


Vervoer/transport

Waarom zou u met ingewikkelde software werken als u met een eenvoudige computer, internetverbinding en inlogfunctie altijd en overal kunt zien waar uw lading is? Vervoer en transport spelen een essentiële rol in de economie. Zowel binnen uw eigen organisatie als binnen de keten, is automatisering van groot belang. ICT vormt een steeds groter onderdeel in het vervoersbedrijf. Terwijl het vroeger veelal een onkostenpost genoemd werd, wordt het tegenwoordig steeds meer gezien als een strategische investering. Meer grip op de actuele afwikkeling van het vervoerproces en meer informatie daarover zijn vanzelfsprekende eisen van de klant. Zonder ICT-hulpmiddelen is het onmogelijk hieraan te voldoen.

De route naar kwaliteit, effectiviteit en winstgevendheid
Bedrijven zullen de mogelijkheden moeten aanwenden om operaties te kunnen (bij)sturen exact op het moment dat dit nodig is. Men spreekt van workflowmanagement, het geautomatiseerde beheer van uit te voeren taken, volgens een vooraf gedefinieerde routing, zodanig dat het werk door de juiste personen op de juiste tijd op de meest geschikte plaats wordt uitgevoerd. Voffice voorziet hierin. Door het beschikbaar maken van realtime managementinformatie kunt u accuraat reageren. U creëert tegelijkertijd een grote mate van transparantie in uw organisatie. De interactiemogelijkheden die Voffice biedt aan alle schakels in de transportketen zullen een nieuwe push aan het fenomeen "just-in-time levering" geven. Tevens kunt u uw orders of voorraad na elke wijziging bijwerken op Internet. U bepaalt zelf welke gegevens uw klanten te zien krijgen.


Referenties

Referenties van Vict Informatici

LEVGroep Logo
Nieuws

Volg het nieuws over Vict Informatici

Social Media

Vict Informatici is te volgen op Social Media

Contact

Vul hieronder uw gegevens in om contact met ons op te nemen.

Contactgegevens

Vict Informatici
Postbus 555
5600 AN Eindhoven
Stratumsedijk 20
5611 ND Eindhoven
Vict Informatici
T: 040 - 23 23 300
F: 040 - 23 23 301
E: info@vict.nl

Blijf op de hoogte!

Privacybeleid

Vict Informatici | Software Ontwikkeling Vict Informatici
Voffice Huis

Vervoer/transport

Waarom zou u met ingewikkelde software werken als u met een eenvoudige computer, internetverbinding en inlogfunctie altijd en overal kunt zien waar uw lading is? Vervoer en transport spelen een essentiële rol in de economie. Zowel binnen uw eigen organisatie als binnen de keten, is automatisering van groot belang. ICT vormt een steeds groter onderdeel in het vervoersbedrijf. Terwijl het vroeger veelal een onkostenpost genoemd werd, wordt het tegenwoordig steeds meer gezien als een strategische investering. Meer grip op de actuele afwikkeling van het vervoerproces en meer informatie daarover zijn vanzelfsprekende eisen van de klant. Zonder ICT-hulpmiddelen is het onmogelijk hieraan te voldoen.

De route naar kwaliteit, effectiviteit en winstgevendheid
Bedrijven zullen de mogelijkheden moeten aanwenden om operaties te kunnen (bij)sturen exact op het moment dat dit nodig is. Men spreekt van workflowmanagement, het geautomatiseerde beheer van uit te voeren taken, volgens een vooraf gedefinieerde routing, zodanig dat het werk door de juiste personen op de juiste tijd op de meest geschikte plaats wordt uitgevoerd. Voffice voorziet hierin. Door het beschikbaar maken van realtime managementinformatie kunt u accuraat reageren. U creëert tegelijkertijd een grote mate van transparantie in uw organisatie. De interactiemogelijkheden die Voffice biedt aan alle schakels in de transportketen zullen een nieuwe push aan het fenomeen "just-in-time levering" geven. Tevens kunt u uw orders of voorraad na elke wijziging bijwerken op Internet. U bepaalt zelf welke gegevens uw klanten te zien krijgen.


Referenties

Referenties van Vict Informatici

LEVGroep Logo
Nieuws

Volg het nieuws over Vict Informatici

Social Media

Vict Informatici is te volgen op Social Media

Contact

Vul hieronder uw gegevens in om contact met ons op te nemen.

Contactgegevens

Vict Informatici
Postbus 555
5600 AN Eindhoven
Stratumsedijk 20
5611 ND Eindhoven
Vict Informatici
T: 040 - 23 23 300
F: 040 - 23 23 301
E: info@vict.nl

Blijf op de hoogte!

Privacybeleid